Privacyverklaring Konnekt’os

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij vinden het namelijk van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de eisen uit de privacywetgeving. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk bijvoorbeeld aan uw naam en adres of uw inkomen. Ook gegevens van een eenmanszaak, V.O.F. of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een BV of NV. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.

Verwerken
Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Konnekt’os, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens welke u zelf aan ons doorgeeft via de website en/of e-mail.

We controleren actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, ook daadwerkelijk niet worden geregistreerd.

Verwerkingsdoeleinden
We verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het aangaan van een relatie en overeenkomst met u en het sluiten van een overeenkomst van opdracht.

Bewaartermijn
We zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekking aan derden
We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit doen wij door met organisaties die uw gegevens verwerken een verwerkersovereenkomst te sluiten. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Konnekt’os blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijke verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiliging
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, en andere ongewenste handelingen van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Verder maakt de website van Konnekt’os gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering sturen naar info@konnektos.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij ons vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Konnekt’os. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? Dan heeft u het recht om door ons te laten rectificeren.

Recht op overdracht
Mocht u gegevens nodig hebben die bij ons opgeslagen liggen, omdat u bijvoorbeeld overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dienen wij al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij ons vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Cookies
We gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
De verantwoordelijke voor deze website is:

Stichting Konnekt’os
Risseweg 6
6004 RM Weert

Vragen over deze privacyverklaring en het privacybeleid van deze website, kunt u stellen per e-mail via info@konnektos.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bijvoorbeeld de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Konnekt’os verzamelde persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@konnektos.nl.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerktreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 31 juli 2023.